Вход Регистрация

Политика за защита на личните данни на Тинкенс.Бг ООД

Тинкенс.Бг ООД с ЕИК: 205360100, с административен адрес . Варна, ул. Ян Хунияди №69, ет. 3, офис 6, e-mail адрес: [email protected]


Цели за обработване на личните данни.


Тинкенс.Бг обработва лични данни с цел да свърже бързо и лесно бизнеса с професионалисти търсещи следващото стъпало в своето кариерно развитие. Платформата www.tinkens.bg предоставя услуги свързани с търсене и предлагане на работа. Основна цел на Тинкенс.БГ е да направи търсенето и предлагането на работа лесно и бързо чрез своя иновативен алгоритъм.

За изпълнение на своите цели Тинкенс.Бг ООД събира и обработва лични данни на субектите клиенти/потребители на платформата www.tinkens.bg , като субектите са дееспособни физически лица навършили 18 години и юридически лица вписани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, като Тинкенс.Бг не носи отговорност в случай че платформата се използва от лица които не отговарят на посочените ограничения.


Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 личните данни на субектите се обработват законосъбразно в следните случаи:


субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;


обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;


Със създаването на регистрация в платформата www.tinkens.bg и съгласяване с Общите условия за използване на платформата субектите дават своето изрично съгласие за обработване на техните лични данни и встъпват в договорни отношения с Тинкенс.Бг ООД за изпълнение на целите за търсене и предлагане на работа. Използването на платформата www.tinkens.bg без регистрация не е възможно.


Други цели за обработка на личните данни на субектите:


С цел идентифициране на физическите и юридическите лица клиенти/потребители на платформата.


За счетоводни цели.


За упражняване на правата и законните интереси на Тинкенс.БГ ООД


За приемане и обработване на исканията на физическите лица съгласно Регламент (ЕС) 2016/679


Установяване и предотвратяване на незаконни действия и/или действия в противоречие с Общите условия за използване на платформата www.tinkens.bg.


При обработването на личните данни на субектите и с оглед на прилагането на адекватни мерки за защита и сигурност, Тинкенс.БГ ООД следва стриктно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679.


Тинкенс.БГ ООД обработва личните данни на субектите законосъобразно с оглед на изпълнение на поставените цели, а именно предлагане и търсене на работа, без обработката на личните данни на субектите изпълнението на тази цел би била невъзможна. Видове лични данни обработвани от Тинкенс.БГ ООД.


За изпълнение на посочените основания и поставените цели е възможно да е необходимо обработването на всички или част от посочените по-долу категории данни.


Данни които се съхраняват в клиентския/потребителския профил на търсещите работа клиенти/потребители. Настройки на личния профил – В личния профил на търсещият работа клиент/потребител се съхранява неговият e-mail адрес, име и телефонен номер. От настройките за поверителност клиента/потребителят може да избере да се показва ли телефонният му номер при кандидатстване или не.


Автобиография – платформата дава възможност за създаване и съхраняване на една или повече автобиографии, които да бъдат използвани от търсещите работа клиенти/потребители при кандидатстване по обяви за работа и при автоматичното профилиране което платформата извършва. Информацията попълнена в автобиографията е изцяло по преценка на клиента/потребителя. Информацията която може да бъде включена в автобиографията бива: Добавяне на снимка, име, въвеждане на професия, телефонен номер, e-mail адрес, уеб сайт, град/държава, майчин език, година на раждане, курсове и сертификати, умения, интереси и хобита, притежание на свидетелство за управление на МПС и категория. Информация относно образование и обучение включваща: образователна степен, име на учебно заведение, специалност, време на обучение, чужди езици – степен. Информация относно професионалния стаж включваща: заемана длъжност, дата от-до, име на фирмата работодател, въвеждане на основни дейности и отговорности. Информацията която се въвежда в автобиографията няма задължителен характер, избора кои полета да бъдат попълнени от клиента/потребителя. Тинкенс.БГ ООД не носи отговорност ако в автобиографията на търсещите работа клиенти/потребители включат чувствителни данни или специални категории данни. Така създадените автобиографии се съхраняват в клиентския/потребителския профил до момента на тяхното изтриване или до момента на прекратяване на регистрацията на клиента/потребителя.


Мотивационно писмо – платформата www.tinkens.bg дава възможност на търсещите работа клиенти/потребители да съхранят свои примерни мотивационни писма. По своята същност мотивационното писмо съдържа свободен текст изразяващ мотивацията на търсещият работа клиент/потребител да кандидатства по дадена обява. Клиентът/потребителят сам преценява какви лични данни да бъдат включени в мотивационното писмо. Така създадените мотивационни писма се съхраняват в клиентския/потребителския профил до момента на тяхното изтриване или до момента на прекратяване на регистрацията на клиента/потребителя. Получаване на известия по е-mail – Търсещият работа клиент/потребител има възможност да активира опцията да получава известия на e-mail адресът си. Тази опция може да бъде деактивирана по всяко време.


Кандидатствания и харесани обяви – Менюто „Кандидатствания“ дава възможност на търсещият работа клиент/потребител да прегледа изпратените от него кандидатури до предлагащите работа клиенти/потребители. Кандидатурите се съхраняват само до момента на валидност на обявата. След изтичане на обявата кандидатурите се изтриват.


Данни които се съхраняват в клиентския/потребителския профил на предлагащите работа клиенти/потребители. Настройки на профил - В профила на предлагащия работа клиент/потребител се съхранява неговият e-mail адрес и ЕИК номер на юридическото лице, лице за контакт от страна на предлагащият работа клиент/потребител за защита на личните данни. Страница на предлагащият работа клиент/потребител – Това е публична страница и се създава с цел презентиране на клиента/потребителя. В нея може да се публикува съдържание, което да запознава търсещите работа клиенти/потребители с дейността на предлагащият работа клиент/потребител. Отговорността за публикуваната информация е изцяло на предлагащия работа клиент/потребител. Като използването на подвеждаща или невярна информация е забранено. В страницата може да бъде попълнена следната информация: Уеб адрес, дата на основаване, брой служители, сфера на дейност /индустрия/, адрес, кратко описание на дейността, въвеждане на допълнителните социални придобивки и пакети за служителите, избиране и въвеждане на допълнителен текст, снимки и видео.


Тинкенс.БГ ООД прилага всички необходими мерки за защита на личните данни съобразно Закона за защита на личните данни и Наредба No 1 от 30.01.2013 г. За минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни. Тинкенс.Бг съхранява данни за своите клиенти/потребители за срок до прекратяване на регистрацията на клиента/потребителя или до 5 години при липса на активност в клиентските/потребителските им профили. След изтичане на този срок информацията съхранявана от Тинкенс.Бг бива автоматично изтривана.


Срокът за съхранение на изпратени кандидатури е до изтичане на срока на валидност на обявата по която клиентите/потребителите са кандидатствали. Същият е срокът за съхранение на автоматично предложени кандидати.


Тинкенс.Бг ООД съхранява личните данни на своите клиенти/потребители в съответствие с българското законодателство, правни задължения, нашият легитимен интерес и за възникването, упражняването и защита на нашите права.С оглед на това някои срокове за съхранение на лични данни могат да имат различен срок за съхранение от посочения.


Нормативни актове, посочващи различни сроковете на съхранение включват, но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения; Закона за счетоводството; Закона за задълженията и договорите.


При необходимост и при изрично издаден акт на съдебен орган Тинкенс.Бг ООД е задължен да предостави лични данни на субектите ако те са необходими за решаване на висящо съдебно или административно производство.


Тинкенс БГ ООД предоставя лични данни на субектите на органи, институции и лица, на които сме задължени да предоставим лични данни по силата на закон и други администратори на лични данни.


Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 клиентите/потребителите на платформата www.tinkens.bg имат следните права:


Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни.


Право на достъп на субекта на данните.


Право на коригиране.


Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).


Право на ограничаване на обработването - Субектът на данните има право да изисква от администратора ограничаване на обработването.


Задължение на администратора за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването. Право на преносимост на данните - Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато: Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения – Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Във връзка с това клиентите/потребителите на платформата www.tinkens.bg могат да възразят на e-mail адресът за контакт, в случай на възражение срещу автоматичното профилиране, което е част от функционалностите на платформата клиентският/потребителският профил на възразилия клиент/потребител ще бъде изтрит заедно с всички лични данни съхранявани за него.


Заявления и възражения могат да бъдат подавани на административния адрес на Тинкенс.БГ ООД или по електронната поща. Срокът за произнасяне по искания, заявления и възражения е 30 дни, при обективна необходимост може да бъде определен по-голям срок но не по-дълъг от 90 дни.