Вход Регистрация

Общи условия

Тинкенс.бг ООД с ЕИК: 205360100, с административен адрес гр.Варна, ул. Ян Хунияди №69, ет. 3, офис 6, тел.: +359 877 014 991 притежава и управлява он-лайн платформата www.tinkens.bg , която има за цел да свърже бизнеса с професионалисти търсещи следващото стъпало в своето кариерно развитие. Тинкенс.бг има за цел да улесни търсенето и предлагането на работа, чрез своя иновативен алгоритъм. Потребителите имат възможност да сортират публикуваните обяви според своите предпочитания и квалификация, а на бизнеса да се предложат кандидати отговарящи на изискванията им. Тинкенс.БГ ООД не е работотдател и не носи отговорност за каквито и да е решения свързани с наемането на персонал чрез платформата www.tinkens.bg.

С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите предоставяни от платформата www.tinkens.bg, както и правата и задълженията на Тинкенс.Бг ООД и Клиента/Потребителя във връзка с предоставянето на тези услуги.

1. Условия за ползване.

1.1. Тинкенс.бг обработва лични данни на субектите във връзка с предоставените услуги, търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни трябва да са юридически лица вписани в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията или дееспособни физически лица навършили 18 години. Тинкенс.Бг не носи отговорност в случай че платформата се използва от лица които не отговарят на посочените ограничения.

1.2. Ползването на услугите на платформата www.tinkens.bg става само след регистрация, като не се допуска регистрация от името на други лица или региситрация от неупълномощени представители на юридически лица.

1.3. С термините „Клиент“ и „Потребител“ се обозначават всички лица (юридически и дееспособни физически лица) отговарящи на изискванията по т. 1.1. ползващи услугите на платформата www.tinkens.bg.

1.4. Клиента/потребителя се разделя на две категории „търсещ работа“ и „предлагащ работа“. Всяка категория Клиенти/Потребители влиза в www.tinkens.bg през определеният за целта Клиентски/Потребителски профил.

1.5. Чрез създаване на своя Клиентски/Потребителски профил и неговото активиране, всеки Клиент/Потребител извършва електронно изявление чрез което дава формално съгласие за сключване на договор с Тинкенс.БГ ООД при спазване на настоящите Общи условия. Всеки Клиент/Потребител приема, че направените от него и от Тинкенс.БГ електронни изявления са подписани с обикновен електронен подпис съгласно чл. 3 т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 („електронен подпис“ означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва“), със силата на саморъчен подпис съгласно чл. 13 ал. 1 във вр. с чл 13 ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния документооборот.

1.6. Клиентите/Потребителите се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията си. При предоставени неточни данни Клиентите/Потребителите нямат право да използват платформата. Като преди натискане на бутона „Регистрация“ Клиента/Потребителя има възможност да провери предоставената информация при регистрация.

2. Права и задължения на Тинкенс.Бг ООД, наричан по-долу доставчик.

2.1. Платформата и наименованието на www.tinkens.bg са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, копирани, имитирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Тинкенс.Бг ООД. Забранено е всяко възпроизвеждане и използване на съдържанието на платформата за комерсиални цели без съгласието на Тинкенс.Бг ООД. Всички търговски и запазени марки и знаци използвани в платформата са собственост на техните притежатели.

2.2. Тинкенс.Бг ООД запазва правото си по всяко време, с оглед спазване на съответните нормативни и законови изисквания, да променя и изменя своите общи услови, чрез промяната на този текст. Тинкенс.БГ ООД се задължава да съобщи на Клиентите/Потребителите си за всяка промяна на общите условия. Клиента/Потребителя от своя страна има право след запознаване с промените и евентуално несъгласие с тях да прекрати договорните си отношения с Тинкенс.БГ ООД и да преустанови използването на услугите предлагани от платформата www.tinkens.bg

2.3. Тинкенс.БГ ООД запазва правото да прекрати всяка една регистрация в платформата www.tinkes.bg при нарушения на настоящите общи условия или съмнения за такива.

2.4. Тинкенс.БГ не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от Клиенти /работодатели, предлагащи работа/ обяви, получените и предложените кандидатури. С приемането на настоящите условия Клиентът / работодател, предлагащ работа и търсещ работа/ се съгласява че доброволно предоставя лична информация с цел търсене и предлагане на работа, както и че само той е отговорен за съдържанието, формата и верността на всяка информация, качена от него в платформата на Тинкенс.Бг.

3. Права и задължения на Клиента/Потребителя.

3.1. Клиентът/Потребителят е отговорен за начина по който употребява платформата www.tinkens.bg , той отговаря и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си.

3.2. Клиентът/Потребителят отговаря за използването на личната му регистрация. Като при нерегламентирано използване на личната му регистрация Клиентът/Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Тинкенс.Бг ООД за всяко неупълномощено използване на потребителският му профил.

3.3. Приемайки общите условия на Тинкенс.Бг ООД, клиентът/потребителят се съгласява че предоставената от него информация за контакти на физически и юридически лица могат да бъдат използвани единствено и само с цел предлагане и търсене на работа. С приемането на настоящите общи условия клиентът/потребителят се задължава да не използва тези контакти за никакви други цели.

3.4. С приемането на настоящите условия Клиентът/Потребителят се счита за информиран относно автоматичния алгоритъм който използва платформата www.tinkens.bg , който автоматично предлага на Работодатели /клиенти предлагащи работа/ подходящи кандидати на база на въпросник, който търсещите работа клиенти/потребители попълват с регистрацията си в платформата.

3.5. С приемането на настоящите условия Клиентът/Потребителят предлагащ работа се съгласява да не използва предоставената му информация за кандидатите за никакви други цели освен подборът и наемането на работа.

3.6. С приемането на настоящите условия Клиентът/Потребителят се задължава да не публикува и/или редактира информация от името на трети лица. Да не публикува и/или разпространява чрез платформата www.tinkens.bg, материали които са в разрез с действащата нормативна уредба и/или нарушават правата на трети лица. Публикуването на рекламни материали в платформата www.tinkens.bg е абсолютно забранено.

3.7. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът/Потребителят предлагащ работа декларира, че всички публикувани от него обяви за работа са за актуални и действителни работни позиции.

3.8. Клиентът/Потребителят няма право да:

· Да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;

· Да разпространява всякаква информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиента/Потребителя не е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;

· Да разпространява информация съдържаща търговски тайни, освен ако Клиентът/Потребителят не ги притежава или има специално разрешение от собственика;

· Да разпространява информация нарушаваща права върху интелектуална собственост на други лица или правата свързани със защитата на личните данни на други лица;

· Да разпространява информация с неприлично съдържание, заплашителна, нападателна, клеветническа, омразна, объркваща или дискриминационна за други Клиенти или за всяко друго лице;

· Да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг Клиент/Потребител с парола и е-mail/потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;

· Да публикува обяви: с дискриминационен характер; или с каквото и да е съдържание с незаконен, нецензуриран, клеветнически, насаждащ омраза или неприличен характер и други подобни;

3.9. Абсолютно е забранено разпространението на информация съдържаща вируси /троянски кон, червеи и други подобни/ или извършването на други дейности с цел причиняване на щети, загуби или разрушаване на системата на платформата www.tinkens.bg. Забраняват се и зловредни действия спрямо системата и/или базата данни на Тинкенс.Бг ООД, целящи извличането и употребата на чужда информация за собствени цели и облага.

3.10. Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения; Забраняват се опитите за проучване на сигурността и уязвимостта на системата и/или мрежата, да се правят опити за пробиви или други зловредни за системата действия. Забраняват се опитите за заразяване с вирус на уеб страницата, flood атаки и др. Забранява се разпространението на spam e-mail-и и/или друга нежелана кореспонденция.

3.11. Абсолютно е забранено изпращането на информация с цел въвличане на Клиентите/Потребителите на платформата www.tinkens.bg във франчайз, пирамидални схеми или всякакви форми на мултилевъл маркетинг или други подобни, които изискват предварително или периодично заплащане.

3.12. Забранява се разпространяването на снимки със сексуално съдържание или изявление;

3.13. С приемането на настоящите общи условия Клиентът/Потребителят се съгласява да получава електронни известия от Тинкенс.Бг ООД във връзка с изпълнение на задълженията по т. 1.5. (изпълнение на подписания договор)

3.14. С приемането на настоящите общи условия Клиента/Потребителя се съгласява, че ще използва платформата www.tinkens.bg спрямо тях и действащата нормативна уредба.

3.15. С приемането на настоящите Общи условия и създаването на на Клиентски/Потребителски профил предлагащите работа Клиенти/Потребители се съгласяват www.tinkens.bg да разпространява в България и извън нея публикуваните от Клиентите/Потребителите обяви и публична информация, с цел предоставяне на услугите.

3.16. Във връзка с Общия регламент за защита на личните данни („Регламент (ЕС) 2016/679“) предлагащия работа Клиент/Потребител се задължава да попълни контакт за връзка от страна на търсещите работа Клиенти/Потребители по въпроси, свързани със защита на техните лични данни. Работодателят е длъжен да поддържа актуален контакт по всяко време, независимо от това дали има активни обяви в Сайта. Този контакт заедно с данните, идентифициращи предлагащия работа Клиент/Потребител, са публично достояние в сайта.

При съмнение за нарушение на настоящите Общи условия, Тинкенс.БГ ООД има право да прекрати предоставяната услуга.

Клиентът има правата, предвидени в Глава ІІІ, чл. 12 до чл. 22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени в Политиката за поверителност на личните данни на Тинкенс.Бг ООД

4. Регистрация за търсещи работа потребители.

4.1. За да се използва пълноценно платформата на www.tinkens.bg е нужно потребителите да създадат свой Клиентски/Потребителски профил.

4.2. За да се създаде този потребителски профил, търсещите работа попълват регистрационната форма в която се въвеждат: валиден e-mail адрес, име на акаунта, парола за достъп и съгласие с общите условия на Тинкенс.БГ ООД. На посочения e-mail се изпраща автоматично съобщение съдържащо линк за активиране на регистрацията. Като Клиентите/Потребителите гарантират за истинността и валидността на информацията съгласно т. 1.6. от настоящите Общи условия.

4.3. За да бъдат видими обявите в платформата www.tinkens.bg потребителите /търсещи работа/ трябва да попълнят въпросник със своите кариерни интереси. Чрез попълване на въпросника се извършва автоматизирано профилиране. Съгласно регламент Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 и допълнителни пояснения дадени от Комисия за защита на личните данни профилиране е:

· автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценяване на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, вкл. за анализиране или прогнозиране на поведението му, изпълнението на професионалните му задължения, икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

· В голямата си част профилирането се извършва в онлайн среда. То се използва най-често за целите на директния маркетинг, оценка на кредитоспособността, набиране на персонал и др.

· Физическото лице - обект на профилиране, следва да бъде информирано за извършването му и за последствията от него. Тази информация може да бъде предоставена графично, напр. чрез стандартизирани икони, така че по лесно видим, разбираем и ясно четим начин лицето да се запознае с планираното профилиране. То има право да възрази срещу профилирането по всяко време.

· Профилирането не следва да води до дискриминация на лицата въз основа на тяхната раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповеда­ние или убеждение, членство в синдикални организации, генетичен или здра­вен статус или сексуална ориентация. Профилирането не може да се прилага спрямо дете.

4.4. След попълване на въпросника и извършеното профилиране клиентите имат възможност да използва пълната функционалност на платформата www.tinkens.bg.

· Да разгледа и хареса показаните валидни и най-подходящи обяви за работа.

· Да изпрати кандидатура по публикувана обява за работа.

· Да бъде част от автоматичното профилиране и уникалния алгоритъм на платформата, който ще търси и намира най-подходящите за него обяви за работа и ще предложи автобиографията му на Предлагащият работа Клиент/Потребител.

4.5. Търсещият работа Клиент/Потребител може да създава и запазва автобиографии и мотивационни писма, които да използва при кандидатстване по обяви.

4.6. Търсещият работа Клиент/Потребител използва предоставената форма за създаване на автобиография. Полетата предоставени във формата нямат задължителен характер.Информацията която се предоставя в автобиографията е изцяло решение на търсещия работа Клиент/Потребител.

4.7. Забранява се вписването на т.нар. „чувствителни данни“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Такива са:

· лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения;

· членство в професионална организация;

· генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията Ви като човешко същество;

· данни за здравословното състояние;

· данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице.

4.8. Забранява се вписването на информация, която съдържа рекламно съдържание, материали нарушаващи правата и интересите на трети лица, съдържание с незаконен интерес, материали разпространяващи омраза на сексуален, религиозен или етнически принцип и др.

4.9. С приемане на настоящите Общи условия търсещият работа Клиент/Потребител се съгласява, че създадените и запазени автобиографии ще се използват при автоматичното профилиране и чрез тях те ще бъдат предлагани на Клиенти/Потребители предлагащи работа. Предложенията ще бъдат видими за Клиентите/Предлагащи работа само за валидността на тяхната обява. Платформата не предоставя възможност данните да бъдат копирани.

5. Регистрация на за предлагащи работа Клиенти/Потребители.

5.1. За да се използва пълноценно платформата на www.tinkens.bg е нужно предлагащите работа Клиенти/Потребители да създадат свой Клиентски/Потребителски профил.

5.2. За да се създаде Клиентски/Потребителски профил, предлагащите работа Клиенти/Потребители попълват регистрационната форма в която се въвеждат: валиден e-mail адрес, ЕИК/БУЛСТАТ (Могат да се регистрират само Клиенти/Потребители отговарящи на условията по т.1.1.), Избиране на тип организация (Фирма/Организация - директно търсеща служители/ Агенция/Консултантска фирма за подбор или временна заетост с изцяло безплатна услуга за кандидатите), парола за достъп и съгласие с общите условия на Тинкенс.БГ ООД. На посочения e-mail се изпраща автоматично съобщение съдържащо линк за активиране на регистрацията. Като Клиентите/Потребителите гарантират за истинността и валидността на информацията съгласно т. 1.6. от настоящите Общи условия.

5.3. Активация и захранване на Клиентски/Потребителски профил.

· За да публикувате обяви е нужна активация с цел идентификация и защита на фирмения профил. Активирането се осъществява чрез банков превод на стойност 1 (един) лев без ДДС в рамките на 7 календарни дни. Плащането трябва да отговаря на изискването да бъде видим пълния IBAN номера на сметката и може да се се извърши единствено от сметка отговаряща на въведения ЕИК номер при регистрация;

· Идентификацията чрез банков превод на стойност 1 (един) лев е с цел защита на профила на предлагащият работа Клиент/Потребител. С нея се премахва риска от регистрация на лица от името на Клиента/Потребителя с цел злоупотреба. По този начин се гарантира Клиентската/Потребителската идентичност. Преведената сума за активация не подлежи на възстановяване.

· Активирането на Клиентски/Потребителски профил се извършва в рамките на 48 часа след извършване на банковия превод. След активация ще получите уведомление на електронната поща, с която е регистрирана Клиентския/Потребителския профил. При установено забавяне на активирането на Клиентския/Потребителския профил се свържете с нас. За успешна активация е задължително плащането да се извърши от сметка отговаряща на въведения ЕИК номер при регистрация; Уверете се, че при транзакцията ще бъде видим целия IBAN номер на сметката.

5.4. Причини за неуспешно плащане:

· Преводът е направен от сметка на физическо или юридическо лице, което не отговаря на ЕИК номера при регистрация в системата.

· Преводът е направен от името или сметка на физическо или юридическо лице, което не отговаря на ЕИК номера при регистрация в системата;

· Невалиден, неправилен или несъвпадащ ЕИК номер с този на регистрирания Клиент/Потребител изписан в основанието за плащане;

· Не се вижда името на Клиента/Потребителя и IBAN номера на наредителя.

· Ако до 48 часа след превеждане на сумата не получите отговор на посочения от Вас имейл адрес при регистрация на Клиентския/Потребителския профил моля, свържете с нас.

· Срока за активиране на профил е 7 (седем) календарни дни. След изтичане на този период считаме регистрацията за невалидна. С цел защита на данните Ви Клиентският/Потребителският профилът ще бъде изтрит.

· След успешна активация ще получите фактура за плащането по банков път. Можете да изтеглите фактурата от Меню -> История на плащанията.

· Активационен код - активационния код е алтернативен метод за активиране на профил на предлагащ работа Клиент/Потребител. Издава се от екипа на Тинкенс.Бг ООД след обучение на фирми за услугите в www.tinkens.bg.

6. Функционалност след регистрация на предлагащият работа Клиент/Потребител.

6.1. Клиентът/Потребителят може да публикува обяви, които биват 3 вида:

· Безплатна обява – може да се публикува от всеки предлагащ работа Клиент/потребител с активна регистрация в платформата www.tinkens.bg;

· Обява стандарт – може да се публикува от всеки предлагащ работа Клиент/Потребител с активна регистрация в платформата www.tinkens.bg срещу определен брой кредити съгласно цените определени от Тинкенс.Бг ООД.

· Обява премиум - може да се публикува от всеки предлагащ работа клиент/потребител с активна регистрация в платформата www.tinkens.bg срещу определен брой кредити съгласно цените определени от Тинкенс.Бг ООД.

6.2. Активни обяви - При тях предлагащият работа Клиент/Потребител има възможност да:

· Преглежда автобиографиите на кандидатствалите по обявата търсещи работа Клиенти/Потребители (След изтичане на 30 дневния срок на валидност на обявата автобиографиите автоматично се изтриват и няма възможност да бъдат прегледани отново)

· Преглеждане на подходящи кандидати – функция валидна само за Премиум обяви

· Преглеждане на харесани – Автобиографиите на харесани кандидати се показват в отделен списък за по-голямо улеснение.

· При публикуване на обяви има поле „Общи условия и политика“ Въвеждане на текст на общите условия и политика на предлагащият работа Клиент/Потребител. Задължително след въвеждане на общите условия и политика трябва да се маркира настройката “Показвай общите условия”. По този начин търсещите работа клиенти/потребители ще имат възможност да се съгласят с тях.

· Забранява се маркиране на настройка “Показвай общите условия” без да бъдат коректно попълнени такива.

· Акаунти, които не отговарят на общи условия ще бъдат деактивирани.

6.3. Страница на предлагащият работа Клиент/Потребител (наричана по-долу страницата)

· Страницата е публична и с цел презентиране на предлагащия работа Клиент/Потребител. В нея може да се публикува съдържание, което да запознава търсещите работа Клиенти/Потребители с дейността и бенефитите на предлагащия работа Клиент/Потребител. Отговорността за публикуваната информация е на предлагащия работа Клиент/Потребител. Забранява се използването на подвеждаща или невярна информация.

7. Цени и начини на плащане.

7.1. Цените и финансовите условия се определят едностранно от екипа на Тинкенс.БГ ООД и могат едностранно да бъдат променени.

7.2. Заплащането на услугите се извършва по посочния в платформата www.tinkens.bg начин.

7.3. След потвърждение и извършване на плащането, същата не може да бъде прекратена от страна на Клиента/Потребителя. Извършеното плащане не подлежи на възстановяване.

7.4. Заредените пакети и кредити могат да се използват съобразно нуждите на Клиента/Потребителя. Пакетите и кредитите са с валидност 18 месеца, в случай че те не бъдат използвани докрай Тинкен.Бг ООД не дължи възстановяване на сумата за неизползваната част.

7.5. Услугите в платформата Тинкенс.Бг ООД са предплатени, т.е. могат да се използват само след направено плащане и зареждане на кредити за съответната услуга.

8. Прекратяване на регистрацията.

8.1. Регистрация се прекратява при следните условия.

· При неактивност на акаунта повече от 5 години.

· При заявка от страна на Клиента/Потребителя чрез платформата.

· При прекратяване от страна на Тинкенс.БГ ООД при съмнения за нарушение на настоящите Общи условия.

8.2. При прекратяване на акаунта всички лични данни за него автоматично се изтриват от акаунта на търсещия работа Клиент/Потребител така и от предложенията към предлагащите работа Клиенти/Потребители.

8.3. Тинкенс.БГ ООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или вреди от невъзможността на се използват услугите на платформата при прекратяване на акаунта.

8.4. Отговорността на Тинкенс.Бг ООД във връзка с предоставените услуги в платформата www.tinkens.bg е до размера на заплатената от Клиента/Потребителя цена за услуга, освен ако сега действащата нормативна уредба не е предвидила друго.

9. Други.

9.1. По неуредените въпроси от така изложените Общи условия се прилага законодателството на Република България.

9.2. Всички възникнали спорове по настоящия договор се уреждат чрез директни преговори между двете страни и/или от компетентен български съд.

9.3. Недействителността на някоя от клаузите от настоящите Общи условия не води до недействителност на другите клаузи и сключения договор.